Klub Strzelecki Policjantów – SNAJPER
przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu

§1 CHARAKTER PRAWNY KLUBU

1. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin „Statut” – należy rozumieć, iż termin ten dotyczy Statutu Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który uchwalony został podczas zebrania założycielskiego w dniu 10 października 2003 roku oraz poprawiony i uzupełniony podczas Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 02 marca 2013 roku.

2. Ilekroć w powyższym Statucie użyty jest termin „Klub” – rozumiemy, że jest to Klub Strzelecki Policjantów „SNAJPER” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu.

3. Klub Strzelecki o którym mowa w niniejszym statucie nosi nazwę: Klub Strzelecki Policjantów „SNAJPER”.

4. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz,855) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej oraz w rozumieniu niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

5. Statut Klubu jest zgodny ze statutem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i statutem Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu.

6. Terenem działania Klubu jest województwo dolnośląskie.

7. Za siedzibę Klubu uznaje się siedzibę Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu przy ulicy Muzealnej 16.

8. Klub może używać własnych strojów organizacyjnych, własnej pieczęci, logo i proporczyka na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

9. Klub może być członkiem Związków, Stowarzyszeń i Federacji Sportowych zarówno polskich jak i zagranicznych, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem działalności Klubu jest popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego, którą to działalność Klub realizuje w oparciu o społeczną aktywność swoich członków, szczególnie wśród czynnych i byłych policjantów, ich rodzin, młodzieży szkolnej, grup środowiskowych oraz sympatyków sportu strzeleckiego.

2. Cel określony w punkcie 1, Klub realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczne szkolenie strzeleckie swoich członków celem podnoszenia ich poziomu w poszczególnych konkurencjach wchodzących w zakres sportów strzeleckich.
b) zawodnikom szczególnie uzdolnionym lub wyróżniającym się w osiągnięciach sportowych stwarzać warunki do uczestnictwa w rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
c) prowadzenie teoretycznego szkolenia sportowego, konsultacji szkoleniowych, organizację treningów i zgrupowań mających na celu podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów.
d) organizację zawodów oraz imprez sportowych, a także innych przedsięwzięć związanych z rozwojem Klubu.

§3 ZASADY OGÓLNE

1. Mając na uwadze fakt, iż Klub Strzelecki Policjantów „SNAJPER” jest afiliowany przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, a siedziba Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów jest jednocześnie siedzibą Klubu – w swoje szeregi jako członków Klub w pierwszym rzędzie przyjmuje czynnych i byłych policjantów.

2. O członkostwo w Klubie, na zasadach ujętych w Statucie Klubu, może ubiegać się również „osoba mundurowa”.

3. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin „osoba mundurowa” lub „członek mundurowy” – należy rozumieć, iż jest to członek, kandydat na członka lub osoba starająca się o przyjęcie do Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu, który pełni służbę czynną lub pozostaje na emeryturze lub rencie w związku ze służbą w formacjach mundurowych, które zostały wymienione w Dzienniku Ustaw z 2012 roku, poz.664 (Ustawa z dnia 11 maja 2012 roku, ogłoszona 15 czerwca 2012 roku).
a) za „osobę mundurową” nie uważa się osoby, która odeszła ze służby ze względów dyscyplinarnych.
b) jeżeli o przyjęcie do Klubu ubiega się osoba, która odeszła ze służby na własna prośbę przed nabyciem praw emerytalnych – sprawę rozpatruje się w trybie indywidualnym.
c) wnioski osób cywilnych o przyjęcie do Klubu rozpatrywane są w trybie indywidualnym.

4. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin „osoba cywilna” lub „członek cywilny” – należy rozumieć, iż jest to członek, kandydat na członka lub osoba starająca się o przyjęcie do Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który nie został wymieniony w Ustawie o której mowa w § 3, pkt.3 niniejszego Statutu.

5. Ilość członków cywilnych nie powinna przekraczać 30℅ stanu ogólnego wszystkich członków Klubu.

§4 CZŁONKOWIE KLUBU

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym mogą być:
a) osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz akceptujące cele statutowe Klubu.
b) założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycielską Klubu dołączoną do wniosku o powołanie Klubu. Stali się oni członkami zwyczajnymi z chwilą gdy decyzja Prezydenta Wrocławia o wpisie Klubu do ewidencji klubów działających na terenie miasta – stała się ostateczna.
c) osoba niepełnoletnia od 16 do 18 lat (bierze się pod uwagę datę urodzenia) akceptująca cele statutowe Klubu – za zgodą wyrażona na piśmie – przez rodzica, opiekuna (przedstawiciela) ustawowego.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub innego rodzaju wsparcie Klubu. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu i może działać w Klubie poprzez ustanowionego przez siebie przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. Status Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Klubu. Członek Honorowy zwolniony jest z opłaty składki członkowskiej.

5. Osoba, która złożyła deklarację (oraz komplet pozostałych wymaganych dokumentów) o wstąpieniu do Klubu, a wobec której rozpoczęto procedurę przyjęcia do Klubu i powiadomiono ją o tym fakcie – do chwili podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały o przyjęcie do Klubu – jest kandydatem na członka Klubu.

§5 WSTĘPOWANIE DO KLUBU

1. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin „Zarząd” – należy rozumieć, że mowa jest o Zarządzie Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego Policjantów we Wrocławiu.

2. Procedurę przyjęcia do Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji oraz innych wymaganych dokumentów – wszczyna Zarząd Klubu.

3. Deklarację o wstąpieniu do Klubu, osoba zainteresowana może złożyć u każdego członka Zarządu, osobiście lub za pośrednictwem osoby wprowadzającej.

4. Członek Zarządu przyjmujący deklarację, przyjmuje jednocześnie na siebie obowiązek i odpowiedzialność za przyjęcie pozostałych dokumentów wymaganych Statutem oraz nadanie biegu procedurze przyjęcia do Klubu. Zobowiązany jest również aby wszystkie wymagane dokumenty zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu podczas którego zapadają decyzje o przyjęciu do Klubu osoby zainteresowanej jako kandydata.

5. Prośby kandydatów o przyjęcie do Klubu, Zarząd rozpatruje raz w kwartale, na specjalnym posiedzeniu. Decyzje podejmowane są w formie uchwały. O decyzji Zarządu osoba zainteresowana jest powiadamiana pisemnie.

6. Kandydat przyjmowany jest na okres próbny trwający 365 dni (1 rok kalendarzowy) od chwili podjęcia przez Zarząd decyzji pozytywnej. W tym okresie kandydatowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka Klubu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
a) w szczególnych wypadkach Zarząd może podjąć decyzję o skróceniu okresu kandydackiego.
b) minimalny okres kandydacki wynosi 90-100 dni.
c) przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu.
d) osoba przyjęta w poczet członków winna jest dokonać opłaty wpisowej w ustalonej kwocie.

7. Członkostwo lub wykluczenie z Klubu powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały. O podjętej uchwale Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną.

8. Każda osoba ubiegająca się o przyjęcie do Klubu powinna przedłożyć następujące dokumenty:
a) pisemną deklarację o wstąpieniu do Klubu.
b) osoba cywilna winna pisemnie uzasadnić dlaczego ubiega się o przyjęcie do policyjnego Klubu.
c) pisemną rekomendację osoby wprowadzającej.
d) zaświadczenie o niekaralności, za wyjątkiem osób będących w czynnej służbie lub posiadających aktualne pozwolenie na broń.
e) ewentualnie inne dokumenty świadczące o kwalifikacjach strzeleckich kandydata lub mogących mieć wpływ na skrócenie okresu kandydackiego.
f) osoba ubiegająca się o przyjęcie do Klubu wnosi ustalona opłatę, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z procedurą wstępowania. W przypadku podjęcia uchwały o nie przyjęciu do Klubu – opłata nie podlega zwrotowi.

9. Zarząd weryfikuje prawdziwość danych przedstawionych w pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Klubu. Może również od kandydata zażądać dodatkowych wyjaśnień.

10. Celem sprawdzenia niekaralności osoby mundurowej, Zarząd może powiadomić stosowny Wydział Kadr o tym, iż pracownik ubiega się lub będzie się ubiegał o posiadanie broni palnej do celów sportowych w związku ze złożeniem deklaracji o przyjęcie do Klubu i poprosić o opinię w powyższej sprawie.

11. W stosunku do osoby mundurowej pozostającej na emeryturze lub rencie Zarząd ma prawo zażądać zaświadczenia o niekaralności.

12. W przypadku poświadczenia nieprawdy, zgodnie z art.233,§ 1 Kodeksu Karnego, Zarząd podejmuje decyzje o przerwaniu procedury obowiązującej dla okresu kandydackiego lub o usunięciu z Klubu. W szczególnych przypadkach Zarząd powiadamia przełożonych kandydata lub w poważniejszych przypadkach – organa prokuratorskie.

13. Każda osoba ubiegająca się o przyjęcie do Klubu musi wskazać w swojej deklaracji osobę wprowadzającą.
a) osoba wprowadzająca obowiązana jest załączyć pisemną rekomendację kandydata.
b) osoba wprowadzającą może być tylko członek mundurowy Klubu.
c) członek mundurowy ma prawo do rekomendowania dwóch osób mundurowych lub zamiennie jednej osoby cywilnej w okresie 365 dni od złożenia pierwszej rekomendacji.
d) osobom cywilnym nie przysługuje prawo rekomendacji nowego członka.

14. Pisemne złożenie rekomendacji jest równoznaczne z przyjęciem na siebie obowiązku opieki nad kandydatem, dopilnowania przez kandydata przestrzegania przepisów Statutu Klubu, a w szczególności należytego wywiązywania się z obowiązków członka Klubu oraz wprowadzania w działalność Klubu.
a) w przypadku niewywiązywania się lub nadużycia rekomendacji przez kandydata, może on zostać usunięty z Klubu.
b) członek rekomendujący może ponieść odpowiedzialność, zgodnie z dalszymi postanowieniami regulaminu.
c) w każdym przypadku Zarząd rozpatruje sprawę indywidualnie, a osobom zainteresowanym przedstawia swoją decyzję na piśmie.
d) kandydatowi na członka odwołanie od decyzji Zarządu nie przysługuje. Może on wystąpić z odwołaniem złożonym na piśmie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem osoby, którą wskazał jako wprowadzającą.
e) członkowi rekomendującemu nowego kandydata, od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§6 PRAWA CZŁONKÓW KLUBU

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz branie udziału w głosowaniu i korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu,
c) uzyskania od władz Klubu informacji o działalności Klubu, prawomocnych zamierzeniach Klubu oraz podjętych uchwałach, z wyjątkiem uchwał o charakterze personalnym, które nie dotyczą osoby wnioskującej.
d) uczestniczenia w zawodach klubowych, przedsięwzięciach promocyjnych, sportowych, treningach i szkoleniach organizowanych przez Klub.
e) noszenia strojów organizacyjnych oraz odznaki Klubu.

2. Członek wspierający posiada uprawnienia wymienione w § 6, pkt.1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

4. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki właściwe dla członka zwyczajnego, a ponadto ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

§7 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

1. Członek zwyczajny i wspierający maja prawo do:
a) aktywnego uczestniczenia w realizowaniu celów statutowych oraz pracach Klubu.
b) przestrzegania regulaminów, postanowień i uchwał PZSS oraz Statutu; również uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków i Zarząd Klubu.
c) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach, szkoleniach, treningach i zawodach organizowanych przez Klub (z wyjątkiem członków wspierających, będących osobami prawnymi).
d) podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości broni, kształtowania nawyków bezpiecznego posługiwania się bronią oraz znajomości obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
e) regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej.
f) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (Dz.U. nr 53, poz.549) z późniejszymi zmianami.

2. Członek Klubu ma obowiązek posiadać aktualne dokumenty uprawniające do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.

3. Członek Klubu podczas każdych zawodów, każdego szczebla obowiązany jest reprezentować barwy Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER”. Odstępstwo od tej zasady jest wykroczeniem klubowym.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§8 USTANIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, zgłoszonej Zarządowi na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Klubu.
b) w przypadku uchylania się od uregulowania zobowiązań wobec Klubu, Zarząd Klubu może skierować sprawę na drogę sądową, celem wyegzekwowania należności wraz z odsetkami.
c) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu, w drodze uchwały Zarządu.
d) wykluczenia z Klubu, w drodze uchwały Zarządu, jeżeli członek Klubu nie wywiązuje się z obowiązków statutowych, a w szczególności z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż trzy (3) miesiące.
e) uchwała o wykluczenie winna być sporządzona na piśmie z uzasadnieniem i niezwłocznie przedstawiona osobie, której dotyczy.
f) śmierci członka Klubu, bądź likwidacji Klubu.

2. Wykluczonemu członkowi, od uchwały Zarządu Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie czternastu (14) dni licząc od daty powiadomienia członka o jego wykluczeniu.

3. Odwołanie jest rozpatrywane podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków Klubu.
a) do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, członek odwołujący się jest zawieszony w prawach członka.
b) decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. O ponowne ubieganie się o wstąpienie do Klubu można ubiegać się po dwóch (2) latach, licząc od dnia 01 stycznie roku następnego po dacie przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków. Warunkiem ponownego ubiegania się o przyjęcie do Klubu jest stan uregulowania przez ubiegającego się, wszystkich wcześniejszych zobowiązań finansowych i materialnych wobec Klubu.

§9 WŁADZE KLUBU

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery (4) lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

§10 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków – należy:
a) uchwalanie statutu i zmian w jego postanowieniach,
b) określenie kierunków działalności statutowej i gospodarczej Klubu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie przekształcanie bądź likwidacji Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku w związku z likwidacją,
g) rozpatrywanie wniosków, odwołań i postulatów zgłoszonych przez członków i władze Klubu,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
i) uchwalanie regulaminów Klubu,
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, dla których Statut nie określa właściwości innych władz Klubu,
k) nadzór nad działalnością statutową Klubu.

2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania – Zarząd zawiadamia członków Klubu w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
a) sprawozdawcze – raz na dwa lata,
b) sprawozdawczo-wyborcze – raz na cztery lata, lub po zakończeniu kadencji władz Klubu.

5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:
a) Zarząd z własnej inicjatywy,
b) na umotywowane żądanie co najmniej 2/3 członków zwyczajnych,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia wniosku.

8. Zwołując Walne Zebranie Członków, Zarząd wyznacza jednocześnie drugi termin zebrania.

9. Walne zebranie Członków podejmuje uchwały w sposób określony w statucie.

10. Uchwały Władz Klubu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają i posiadają moc obowiązującą:
a) w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
b) w drugim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

12. Każdy członek Klubu ma jeden głos w sprawie.

13. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Klubu, Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną.

14. Walne zebranie Członków jest władne uchwalić regulamin pracy Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.

§11 ZARZĄD KLUBU

1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu określoną w Statucie i w uchwałach Walnego Zebrania oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Członkowie Zarządu konstytuując się wybierają Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Klubu.

3. Osoba cywilna nie może pełnić funkcji zastępcy prezesa, a funkcję sekretarza lub skarbnika może pełnić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, po ukonstytuowaniu się Zarządu – Prezes uzasadnia stanowisko Zarządu i poddaje do akceptacji przez uczestników Walnego Zebrania Członków poprzez głosowanie. W przypadku braku akceptacji Zarząd konstytuuje się ponownie.

5. Zarząd składa się z siedmiu (7) członków. W skład Zarządu mogą wchodzić maksymalnie dwie osoby cywilne.

6. W skład Zarządu Klubu wchodzą:
a) Prezes Klubu,
b) Zastępca Prezesa Klubu (Wiceprezes),
c) Skarbnik,
d) Sekretarz,
e) członkowie Zarządu.
7. Zarząd Klubu zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

8. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

9. Do zadań Zarządu Klubu, w szczególności należy:
a) kierowanie działalnością statutowa Klubu,
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) uchwalanie planów pracy, budżetu i planów finansowych na dany okres sprawozdawczy.
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
e) określanie wysokości składki członkowskiej,
f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku Klubu,
g) zatrudnienie osób do prac obsługowych i szkoleń realizowanych na rzecz Klubu i jego członków,
h) współpraca z organami administracji państwowej, władzami oświatowymi, sportowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych,
i) opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,
j) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania do Klubu nowych członków,
k) opracowanie planów zawodów klubowych, treningów oraz planów korzystania z obiektów treningowych i szkoleniowych,
l) zwoływania Walnego Zebrania Członków Klubu,
m) reprezentowanie Klubu na zewnątrz. Szczegółowe decyzje w tej sprawie podejmuje Prezes Klubu.

§12 PREZES KLUBU

1. Prezesa Klubu wybiera Walne Zebranie Członków podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

2. Prezesem Zarządu Klubu może być wyłącznie policjant pełniący czynną służbę lub pozostający na emeryturze. Względnie na rencie policyjnej ze stażem minimum 10 lat pracy w zawodzie.

3. Do zadań Prezesa Klubu należy:
a) kierowanie pracami Zarządu Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz lub delegowanie do reprezentacji członka Zarządu,
c) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
d) jednoosobowe podpisywanie dokumentów:
– korespondencji bieżącej,
– dokumentów finansowych,
– innych, związanych z działalności a Klubu.

§13 KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

3. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Klubu nie będący członkami Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba mundurowa.

4. Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

5. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu, w miejsce ustępujących członków, do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Klubu, a w szczególności:
a) dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny działalności Zarządu Klubu oraz oceny celowości wydatkowanych przez Zarząd Klubu środków finansowych,
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powyższą ocenę powinien przedstawić członkom Klubu podczas Walnego Zebrania Członków,
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
d) podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obligatoryjnie przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu, za okres mijającej kadencji.
e) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
f) Przewodniczący komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§14 USTANIE CZŁONKOSTWA WE WŁADZACH KLUBU

1. Członkostwo w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji; przy czym za datę upływu kadencji przyjmuje się datę złożenia sprawozdania z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków Klubu,
b) ustania członkostwa w Klubie,
c) zrzeczenia się udziału we władzach Klubu,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§15 WYRÓŻNIENIA

1. Wszystkim członkom Klubu bez zastrzeżeń realizującym proces szkolenia strzeleckiego oraz uczestniczącym w rywalizacji sportowej w cyklu obowiązujących zawodów klubowych, można za wyróżniającą działalność lub szczególne dokonania na rzecz Klubu przyznać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę,
b) pochwałę na piśmie z powiadomieniem przełożonego,
c) wyróżnienie lub podziękowanie w formie dyplomu,
d) wyróżnienie w formie trofeum sportowego,
e) podziękowanie w formie nagrody rzeczowej,
f) przyznanie honorowej odznaki Klubu,
g) przyznanie godności „Honorowego Członka Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER”,
h) inne wyróżnienie lub nagrodę stosownie do okoliczności.

2. Uchwałę o przyznaniu wyróżnień podejmuje Zarząd Klubu, zgodnie z postanowieniami Statutu. O przyznaniu wyróżnienia jak w ustępie „f” oraz „g” – decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu.

§16 KARY ORGANIZACYJNE

1. Wobec członków Klubu popełniających przewinienia członkowskie, Zarząd Klubu może zastosować następujące kary organizacyjne:
a) upomnienie ustne,
b) upomnienie na piśmie,
c) powiadomienie przełożonego o przewinieniu,
d) naganę z powiadomieniem członków Klubu,
e) zawieszenie w prawach członka Klubu, na czas określony,
f) zakaz kandydowania do władz Klubu podczas najbliższych wyborów,
g) pozbawienie członkostwa w Klubie, w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz:
– w przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu Klubu, obowiązujących uchwał, zarządzeń i regulaminów,
– rażącego nieprzestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i warunków bezpieczeństwa podczas wykonywanych strzelań na zawodach i treningach,
– nieopłacanie ustalonych składek klubowych w terminie przewidzianym przez Statut,
– działań na szkodę Klubu.

§17 ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA

1. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) świadczeń członków wspierających,
c) darowizn, zapisów i spadków,
d) otrzymanych dotacji (według Zasad określonych w oddzielnych przepisach).
e) organizacji i prowadzenia zawodów klubowych,
f) innych wpływów.

§18 DYSPONOWANIE ŚRODKAMI

1. Uzyskane środki z wpływów o których mowa powyżej, mogą być przeznaczone na cele statutowe określone w powyższym Statucie.

2. Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Klubu podejmują łącznie Prezes Klubu i Skarbnik Klubu.

3. Dla ważności innych dokumentów i pism dotyczących dysponowania finansami Klubu, wymagany jest podpis Prezesa Klubu lub upoważnionej przez niego osoby.

§19

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Klubu przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W tym samym trybie Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu oraz określa sposób likwidacji i przeznaczeniu majątku Klubu.

3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków Klubu wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania członków Klubu.

Statut Klubu uchwalony w dniu 10 października 2003 roku, uzupełniono i poprawiono podczas Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 02 marca 2013 roku.

Statut obowiązuje z chwilą przegłosowania jego postanowień podczas Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 02 marca 2013 roku.