Wykładnia PZSS przepisów o ochronie danych osobowych

członków Klubu Strzeleckiego w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/38 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.) – informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych członka Klubu / kandydata /zawodnika – jest  Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” przy NSZZ Policjantów we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Muzealnej.
  • Dane osobowe członka Klubu /kandydata/ zawodnika – będą przetwarzane na podstawie art.6, ust.1 lit.a,c ogólnego rozporządzenia jw. O ochronie danych oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U.2017.1839. z późniejszymi zmianami), w tym przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 z późniejszymi zmianami) w celu związanym z członkostwem w stowarzyszeniu o charakterze strzelecko-kolkcjonerskim lub uczestnictwem w zawodach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.
  • Odbiorcami danych osobowych członka Klubu/ kandydata/ zawodnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego lub organy administracyjne i organy państwowe związane ze strzelectwem oraz posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policji.
  • Dane osobowe członka Klubu/ kandydata przechowywane będą przez okres członkowstwa w Klubie Strzeleckim Policjantów „Snajper” plus 1 rok oraz przez okres 5 lat od czasu ostatniego korzystania ze strzelnicy przez osobę wykonującą strzelanie – tj. przez okres w którym przechowywany jest przez Klub rejestr pobytu na strzelnicy.
  • Członek Klubu/ kandydat/ zawodnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  • Przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku,  Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210. z późniejszymi zmianami, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Regulamin przetwarzania danych jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L, 119/38 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL ) – jest integralną częścią regulaminu zawodów.

Uwarunkowania obowiązujące członków Klubu po wprowadzeniu RODO

Realizując postanowienia artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i dostosowując powyższe postanowienia do warunków działania Klubu Strzeleckiego – każdy członek Klubu winny jest wypełnić i podpisać oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych w którym wyraża zgodę na możliwość przekazywania swoich danych osobowych Klubowi, organom nadrzędnym jak np. PZSS oraz w niezbędnym zakresie statutowym podmiotom współpracującym z Klubem.

Ponadto członek Klubu wyraża zgodę na publikację wyników z zawodów oraz imprez sportowych organizowanych przez Klub. A także operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji.

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań statutowych, a po ich wykonaniu nie będą przetwarzane dłużej niż to jest potrzebne lub wymagane przez stosowne przepisy.

Druk oświadczenia jest do uzyskania u Prezesa Klubu. Będzie również przekazywany członkom Klubu przed zawodami klubowymi.

Brak oświadczenia złożonego przez członka Klubu, zgodnie z przepisami rozumie się jako brak zgody na przetwarzanie danych co skutkuje brakiem możliwości kontaktowania się z osoba zainteresowaną.