Regulamin zawodów KSP SNAJPER

Zarząd Klubu Strzeleckiego Policjantów SNAJPER informuje, że organizuje kolejne zawody klubowe, które odbędą się na strzelnicy Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice w dniach:

14 września,
19 października.

Wszystkie zawody przeprowadzone w roku 2019 rozgrywane będą według poniższego regulaminu. Zarejestrowanie się zawodnika do startu w wybranej konkurencji, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Zawodów”, oznacza jednocześnie akceptację jego warunków.

REGULAMIN

 1. Opłaty startowe.
 • Członkowie KSP „Snajper”, wnoszą opłatę startową w wysokości 10 zł od konkurencji. 
 • Członkiem KSP „Snajper” jest osoba, która wniosła opłatę członkowską za rok 2019.
 • Zawodnicy nie będący członkami Klubu „Snajper” wnoszą opłatę w wysokości 25 zł.
 1.  Strzelanie z karabinu sportowego (ksp)
 • Kaliber: 5,6 mm
 • Cel: tarcze do konkurencji-50 m.
 • Ilość tarcz: 3 (trzy). 2 (dwie) oceniane  i 1 (jedna) próbna.
 • Odległość:  50 metrów.
 • Liczba strzałów ocenianych: 10 (dziesięć). 2 serie,  po 5 strzałów do każdej tarczy ocenianej.
 • Czas: 10 minut.
 • Liczba strzałów próbnych i czas ich oddania: ustala liniowy sędzia prowadzący.
 • Postawa: Leżąca. Bez podpórki
 1. Strzelanie z pistoletu sportowego (psp)
 • Kaliber: 5,6 mm
 • Cel: tarcze pierścieniowe do konkurencji pistoletowej – 25 m.
 • Ilość tarcz:  1 (jedna) oceniana. Przestrzeliny zaklejane. (Ustala liniowy sędzia prowadzący)
 • Odległość: 25 metrów.
 • Liczba strzałów ocenianych: 10 (dziesięć). 2 serie,  po 5 strzałów.
 • Czas: 10 minut.
 • Liczba strzałów próbnych i czas ich oddania: ustala liniowy sędzia prowadzący.
 • Postawa: Stojąca. Dopuszczalne jest strzelanie oburącz.
 1. Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu (pcz)
 • Kaliber: 7,62 mm do 9,65 mm.
 • Cel: tarcze pierścieniowe do konkurencji pistoletowej – 25 m.
 • Ilość tarcz:  1 (jedna) oceniana. Przestrzeliny zaklejane. (Ustala liniowy sędzia prowadzący)
 • Odległość: 25 metrów.
 • Liczba strzałów ocenianych: 10 (dziesięć). 2 serie,  po 5 strzałów.
 • Czas: 10 minut.
 • Liczba strzałów próbnych i czas ich oddania: ustala liniowy sędzia prowadzący.
 • Postawa: Stojąca. Dopuszczalne jest strzelanie oburącz.
 1. Przetwarzanie danych osobowych.

Dane personalne zawodników,  zamieszczane w komunikacie z przeprowadzonych zawodów –  wykonywane są na podstawie danych umieszczonych przez zawodnika na kontrolce odbywanej konkurencji. Niestaranne lub nieczytelne zamieszczenie swoich danych (wypełnienie kontrolki konkurencji) może skutkować błędnym ich  zapisaniem. Za spowodowanie powyższej sytuacji – Zarząd (sporządzający komunikat z zawodów) nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.) – organizator zawodów informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych członka Klubu / kandydata / zawodnika – jest Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” przy NSZZ Policjantów we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Muzealnej 16.
 • Dane osobowe zawodnika i sędziego – będą przetwarzane na podstawie art.6, ust.1 lit.a,c ogólnego rozporządzenia jw. O ochronie danych oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U.2017.1839. z późniejszymi zmianami), w tym przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 z późniejszymi zmianami) w celu związanym z uczestnictwem w zawodach.
 • Odbiorcami danych osobowych zawodnika/sędziego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego lub organy administracyjne i organy państwowe związane ze strzelectwem oraz posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policji.
 • Dane osobowe uczestnika zawodów (jeżeli nie jest członkiem KSP „Snajper”) przechowywane będą przez okres przez okres 1 roku od czasu ostatniego korzystania ze strzelnicy przez osobę wykonującą strzelanie –  lub przez okres w którym przechowywany jest przez Klub rejestr pobytu na strzelnicy. (Stosownie do innych przepisów RODO).
 • Uczestnik zawodów posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 • Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie swoich danych osobowych jako uczestnika w rywalizacji sportowej w sporcie strzeleckim  jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210. z późniejszymi zmianami.
 • Regulamin przetwarzania danych jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (4.5.2016 L, 119/38 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL ) – jest integralną częścią regulaminu zawodów.
 1. Uwagi końcowe.
 • W komunikacie z przebiegu zawodów umieszczane są wyłącznie osoby posiadające aktualną licencję PZSS.
 • Brak wpisu obecności w „Książce pobytu na strzelnicy” – traktuje się jako nieobecność na strzelnicy, co skutkuje nie umieszczeniem zawodnika w komunikacie z przebiegu zwodów.