PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.
 2. Każdorazowo, po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest  rozładowana.
 3. W czasie odpoczynków lub przerw w strzelaniu, nie odkładaj nigdy broni załadowanej  nawet jeżeli zamek jest otwarty.
 4. Na strzelnicy przenoś zawsze broń rozładowaną.
 5. Nigdy nie pozostawiaj broni bez nadzoru.
 6. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i tylko po komendzie ŁADUJ!
 7. Po komendzie ROZŁADUJ! należy natychmiast rozładować i odłożyć broń.
 8. Nie można strzelać z broni niesprawnej i niezapewniającej bezpieczeństwa.
 9. Na strzelnicy można strzelać wyłącznie do tarczy. Zabrania się strzelać do innych przedmiotów.
 10. Każdy kto stwierdzi, że kontynuowanie strzelania zagraża życiu ludzi ma obowiązek natychmiast podać komendę PRZERWIJ OGIEŃ.
  W pozostałych przypadkach wszystkie komendy wydaje osoba prowadząca strzelanie.
 11. Niedozwolone jest wychodzenie przed stanowiska strzeleckie, jeżeli strzelanie jest prowadzone choćby przez jednego zawodnika.
 12. Zawodnik zanim opuści stanowisko, musi upewnić się czy w komorze nabojowej lub magazynku nie pozostał nabój.
 13. Po zakończeniu strzelania, a przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego broń musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.
 14. Zejście ze stanowiska po ukończonym strzelaniu dozwolone jest wyłącznie po sprawdzeniu broni przez sędziego, który ten fakt potwierdza.
 15. Naprawy, czyszczenie i obsługę broni należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.
 16. Zawodnicy winni równorzędnie przestrzegać przepisów zachowania się na strzelnicy, postanowień zawartych w regulaminie strzelnicy, przepisów bezpieczeństwa obchodzenia się z danym typem broni zarządzeń obowiązujących na obiekcie oraz poleceń osoby prowadzącej strzelanie.

 

Na podstawie przepisów bezpieczeństwa PZSS